Υπηρεσίες - Μελέτη .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :.  

Στον τομέα των μελετών παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

– Αρχιτεκτονικά – Πολεοδομικά

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Πολεοδομικές μελέτες οικισμών
  • Διευθέτηση και λύση πολεοδομικών θεμάτων
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Σύνταξη φακέλου για την ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών στη ρύθμιση του Ν.4178/2013

– Εκτιμήσεις αξίας ακινήτων

– Υδραυλικά

  • Καθορισμός ρεμάτων
  • Υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες

– Οδοποιία

  • Μελέτες οδοποιίας
  • Μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων