Υπηρεσίες - Τοπογραφία .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :.

Στον τομέα της Τοπογραφίας η ΜΕΤΡΗΣΗ έχοντας άρτιο εξοπλισμό (hardware και software) υψηλότατο επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και εμπειρία πολλών ετών, παρέχει τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

– Κλασσική Τοπογραφία

 • Διαχείριση ιδιοκτησιακών θεμάτων
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων
 • Κτηματολόγιο
 • Διαδικασία καθορισμού αιγιαλού
 • Υποστήριξη κατασκευών
 • Χαράξεις τεχνικών έργων
 • Βυθομετρήσεις θαλάσσιων περιοχών
 • Εφαρμογές πολεοδομικών σχεδίων
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (G.I.S.)

– Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας

 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Ειδικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας
 • Μέτρηση γεωδαιτικών δικτύων και συνόρθωση τους

– Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία
Στη Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία γίνεται επιστημονική επεξεργασία αεροφωτογραφιών,με τον κατάλληλο εξειδικευμένο εξοπλισμό,και ειδικότερα υπάρχει η δυνατότητα:

 • Αεροφωτογράφισης
 • Επίγειας φωτογράφισης
 • Αποτύπωσης μνημείων
 • Αποτύπωσης μεγάλων εκτάσεων
 • Αποτύπωσης τεχνικών έργων
 • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για επίλυση δασικών υποθέσεων, διαπίστωση ύπαρξης κατασκευών κ.α.
 • Ειδικές αποτυπώσεις κήπων, κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π. με φωτογραμμετρική μέθοδο
 • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

– Υποστήριξη BIM (Building Information Management)

 • Σχεδιασμός ΒΙΜ
 • Μετρητική υποστήριξη ΒΙΜ